Polityka Prywatności – Privacy Policy

Informacje o użytkownikach

Na Betree.pl nie są wyświetlane reklamy i nie mamy skryptów, które dopasowują reklamy do użytkowników.

Na stronach używamy danych dla Google Analytics. Zbiera on całkowicie anonimowe dane o odwiedzajacych nas użytkownikach. Nie zbieramy danych indywidualnych. Używamy tych danych, żeby polepszyć działanie strony, wiedzieć, kiedy pojawiają się błędy, albo czy któraś ze stron lub aplikacji nie działa poprawnie.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli wypełniłeś jakikolwiek dostępny formularz, ale chcesz usunąć swoje dane, po prostu napisz do nas na kontakt@betree.pl

Cookies

Na Betree.pl wykorzystujemy pliki cookies dla Google Analytics. Pliki te sprawdzają, czy strona jest dostępna i jak działa oraz pomagają policzyć ilość użytkowników strony.

Drugą kategorią plików cookies są te stosowane przy komentarzach. Mają one na celu jedynie zapamiętanie użytkownika, aby kolejnym razem nie trzeba było wpisywać nazwy użytkownika ponownie.

Więcej o plikach cookie znajdziesz na Wikipedii lub www.youronlinechoices.eu

Kontakt

W razie wątpliwości dotyczących polityki prywatności, napisz na:
kontakt@admin

User information

There are no ads displayed on Betree.pl and we do not have scripts that match the ads to users. We use data for Google Analytics on the website. It collects completely anonymous data about our visitors. We do not collect individual data. We use this data to improve the website performance, to know when errors occur, or if any website or application is not working properly.

The right to be forgotten

If you have completed any available form but want to delete your data, please email us at kontakt@betree.pl

Cookies

At Betree.pl, we use cookies for Google Analytics. These files check if the website is available and how it works, and help to count the number of website users. The second category of cookies are those used for comments. They are only intended to remember the user so that you do not have to enter the username again the next time. You can find more about cookies on Wikipedia or www.youronlinechoices.eu

contact

In case of any doubts regarding the privacy policy, write to: kontakt@betree.pl

We #StandWithUkraine.
Learn how you can help too!

#Stand­With­Ukraine

We don't know how long the war will last. But what we do know is that we can't stand aside and watch.

The fastest way you can help too is to support Ukraine financially. The National Bank of Ukraine (NBU) has opened a multi-currency account for that purpose. Learn more

This account accepts donations in US, Canadian and Australian dollars, euros, British pounds, Swiss francs, yuan and yen.

UA823000010000032302338301027

Also accepting cryptocurrency donations – the fastest way to help. Learn more

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

If you want to volunteer in the army of Ukraine and help with deeds, then here are specific instructions how to do this: Learn more

Spread the word!